KHOA KIẾN TRÚC XÂY DỰNG - TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Chương trình đào tạo ngành kiến trúc công trình

Ngày đăng: 6/28/2017 1:38:23 PM | Xem: 996
Hệ đại học chính qui:
- Khóa 2011 - 2016: chi tiết
- Khóa 2012 - 2017: chi tiết
- Khóa 2013 - 2018: chi tiết
- Khóa 2014 - 2019: chi tiết
- Khóa 2015 - 2020: chi tiết
- Khóa 2016 - 2021: chi tiết
- Khóa 2017 - 2022: chi tiết
...
Hệ cao đẳng chính qui:
- Khóa 2011 - 2013: chi tiết
- Khóa 2012 - 2015: chi tiết
- Khóa 2013 - 2016: chi tiết