KHOA KIẾN TRÚC XÂY DỰNG - TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Chương trình đào tạo ngành kỹ thuật xây dựng

Ngày đăng: 5/11/2017 12:27:25 PM | Xem: 881
Chương trình đào tạo ngành kỹ thuật xây dựng
+ Hệ đại học chính qui:
- Khóa 2011 - 2016: chi tiết
- Khóa 2012 - 2017: chi tiết
- Khóa 2013 - 2018: chi tiết
- Khóa 2014 - 2019: chi tiết
- Khóa 2015 - 2020: chi tiết
- Khóa 2016 - 2021: chi tiết
- Khóa 2017 - 2022: chi tiết
...
+ Hệ đại học liên thông:
- Liên thông khóa 2012 - 2015: chi tiết
- Liên thông khóa 2017 - 2019: chi tiết

...
+ Hệ cao đẳng chính qui
- Khóa 2011- 2014: chi tiết
- Khóa 2012- 2016: chi tiết
- Khóa 2013 - 2017: chi tiết