KHOA KIẾN TRÚC XÂY DỰNG - TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Thông báo về Cuộc thi thiết kế Kiến trúc "Chung tay kiến tạo nhà ở nông thôn Việt Nam" của Hội Kiến trúc sư Việt Nam

Ngày đăng: 11/18/2018 2:57:13 PM | Xem: 149

ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018 -2019

Ngày đăng: 7/19/2018 8:58:38 AM | Xem: 349

Danh sách kiểm tra kết thúc học phần học kỳ 2 năm học 2017-2018

Ngày đăng: 4/23/2018 9:57:07 AM | Xem: 289

Thông báo gia hạn đóng học phí học kỳ 2 năm học 2017-2018

Ngày đăng: 3/5/2018 4:22:01 PM | Xem: 376

ĐĂNG KÍ MÔN HỌC HỌC KÌ II, NĂM HỌC 2017-2018

Ngày đăng: 12/14/2017 7:54:40 AM | Xem: 564

Khảo sát tình hình việc làm sinh viên tốt nghiệp năm 2016

Ngày đăng: 11/2/2017 7:52:26 AM | Xem: 415

Kiểm tra năng lực tiếng anh đầu vào cho sinh viên năm thứ nhất cho sinh viên đại học, hệ chính qui, khóa 2017

Ngày đăng: 10/17/2017 11:46:21 AM | Xem: 331

Đăng ký môn học online học kỳ I năm học 2017 - 2018

Ngày đăng: 7/31/2017 9:11:52 AM | Xem: 479

Trả tiền miễn giảm học phí học kỳ II năm học 2016 - 2017, chi miễn giảm học phí bổ sung năm hoc 2015 -2016; năm học 2016 -2017

Ngày đăng: 7/31/2017 9:02:39 AM | Xem: 400

Về việc đăng ký thực hiện đồ án tốt nghiệp ngành kỹ thuật xây dựng (hệ chính qui) HK I năm học 2017-2018

Ngày đăng: 7/4/2017 1:45:10 PM | Xem: 601

Danh sách sinh viên đại học xây dựng (khóa 2013) đủ điều kiện nhận thực hiện đồ án tốt nghiệp

Ngày đăng: 6/29/2017 10:34:02 PM | Xem: 553

Danh sách sinh viên đủ điều kiện nhận thực hiện đồ án tốt nghiệp lớp DVB13XD01

Ngày đăng: 6/20/2017 3:31:03 PM | Xem: 473

Đăng ký môn học tương đương, thay thế

Ngày đăng: 5/25/2017 9:33:36 PM | Xem: 465

Về việc tổ chức môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh, bậc đại học, hệ chính qui, năm học 2016 -2017

Ngày đăng: 5/25/2017 9:18:08 PM | Xem: 358

Chương trình Global Job (cơ hội việc làm trong nước và quốc tế tại các nước Nhật, Dubai, Brunei)

Ngày đăng: 5/23/2017 1:50:17 PM | Xem: 371

Kế hoạch đào tạo đại học năm 2017 - 2018 (hệ chính qui)

Ngày đăng: 5/15/2017 8:22:35 PM | Xem: 403

Kế hoạch xét rèn luyện cho sinh viên chuyên ngành xây dựng khóa 2013-2018

Ngày đăng: 5/12/2017 10:56:10 AM | Xem: 357