KHOA KIẾN TRÚC XÂY DỰNG - TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Lịch coi thi kết thúc học phần, Học kỳ I - Năm học 2018 - 2019

Ngày đăng: 12/19/2018 9:54:31 AM | Xem: 108

LỊCH KIỂM TRA KẾT THÚC HỌC PHẦN CÁC LỚP HỆ CHÍNH QUY ĐỢT 03 NĂM HỌC 2017 - 2018

Ngày đăng: 7/22/2018 9:39:59 PM | Xem: 116

LỊCH KIỂM TRA KẾT THÚC HỌC PHẦN CÁC LỚP HỆ THƯỜNG XUYÊN, HỌC KỲ 03, NĂM HỌC 2017 - 2018

Ngày đăng: 7/22/2018 9:32:18 PM | Xem: 172

LỊCH KIỂM TRA KẾT THÚC HỌC PHẦN BỔ SUNG CÁC LỚP HỆ CHÍNH QUY ĐỢT 02 NĂM HỌC 2017 - 2018

Ngày đăng: 1/18/2018 10:39:00 AM | Xem: 235

LỊCH KIỂM TRA KẾT THÚC HỌC PHẦN CÁC LỚP HỆ THƯỜNG XUYÊN, KHỐI D17, THÁNG 12 NĂM HỌC 2017 - 2018

Ngày đăng: 12/8/2017 2:39:24 PM | Xem: 221

Thay đổi lịch kiểm tra kết thúc học phần Cơ học công trình

Ngày đăng: 12/6/2017 7:47:42 PM | Xem: 172

Lịch kiểm tra kết thúc học phần đợt 2 HKI năm học 2017 - 2018 (cập nhật các học phần của các khoa khác)

Ngày đăng: 11/24/2017 8:58:32 AM | Xem: 275

Lịch kiểm tra kết thúc học phần đợt 2 năm học 2017-2018

Ngày đăng: 11/23/2017 10:29:42 AM | Xem: 230

LỊCH KIỂM TRA KẾT THÚC HỌC PHẦN CÁC LỚP HỌC LẠI THÁNG 12/2017

Ngày đăng: 11/17/2017 2:23:25 PM | Xem: 260

Lịch kiểm tra kết thúc học phần (học lại) môn ANH VĂN 1(AV204) và ANH VĂN 2(AV205)

Ngày đăng: 11/13/2017 2:45:17 PM | Xem: 189

LỊCH KIỂM TRA KẾT THÚC HỌC PHẦN CÁC LỚP HỌC LẠI (THÁNG 11)

Ngày đăng: 10/24/2017 2:31:19 PM | Xem: 468

Lịch kiểm tra kết thúc học phần, đợt I, học kỳ I, năm học 2017 - 2018

Ngày đăng: 10/3/2017 11:39:06 AM | Xem: 830

LỊCH KIỂM TRA KẾT THÚC HỌC PHẦN CÁC LỚP HỌC LẠI THÁNG 6 NĂM 2017

Ngày đăng: 5/29/2017 11:07:29 AM | Xem: 466