KHOA KIẾN TRÚC XÂY DỰNG - TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Thông báo từ quản trị website Khoa Kiến trúc - Xây dựng và Mỹ thuật

Ngày đăng: 11/12/2018 6:49:41 PM | Xem: 9

Đêm Hội truyền thống Kiến trúc năm học 2017-2018

Ngày đăng: 3/26/2018 4:29:54 PM | Xem: 224

Báo cáo chuyên đề xu hướng thiết kế Công trình y tế và nghỉ dưỡng

Ngày đăng: 2/28/2018 11:03:06 AM | Xem: 163

DANH SÁCH HOÃN KIỂM TRA KẾT THÚC HỌC PHẦN CÁC LỚP HỆ CHÍNH QUY ĐỢT 02 NĂM HỌC 2017 - 2018

Ngày đăng: 1/18/2018 10:41:37 AM | Xem: 235

QUYẾT ĐỊNH KHEN THƯỞNG HỌC TẬP - RÈN LUYỆN NĂM HỌC 2016-2017

Ngày đăng: 11/13/2017 2:37:19 PM | Xem: 439

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CẤP HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KÌ II, NĂM HỌC 2016-2017

Ngày đăng: 11/13/2017 2:36:40 PM | Xem: 319

LỊCH BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐƠT 1, NGÀNH KỸ THUẬT XÂY DỰNG, HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

Ngày đăng: 11/6/2017 2:57:39 PM | Xem: 357

LỊCH BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐƠT 1, NGÀNH CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG, HỆ CAO ĐẲNG

Ngày đăng: 11/6/2017 2:51:17 PM | Xem: 233

KẾ HOẠCH XÉT TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ ĐÀO TẠO CHÍNH QUY VÀ THƯỜNG XUYÊN ĐỢT THÁNG 12 NĂM 2017

Ngày đăng: 11/6/2017 2:10:56 PM | Xem: 322

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGÀNH KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH NĂM 2016-2017

Ngày đăng: 9/15/2017 3:26:52 PM | Xem: 326

Cuộc thi thiết kế " Ngôi nhà mơ ước"

Ngày đăng: 9/11/2017 9:24:20 AM | Xem: 276

KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH KỸ THUẬT XÂY DỰNG ĐỢT 2 (HỆ CHÍNH QUY)

Ngày đăng: 9/1/2017 3:51:07 PM | Xem: 336

KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH KỸ THUẬT XÂY DỰNG ĐỢT 1 (HỆ THƯỜNG XUYÊN)

Ngày đăng: 9/1/2017 3:48:57 PM | Xem: 265

LỊCH BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGÀNH KỸ THUẬT XÂY DỰNG - HỆ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CHÍNH QUY - ĐỢT 2 NĂM 2016 -2017

Ngày đăng: 7/16/2017 8:40:58 PM | Xem: 344

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGÀNH KỸ THUẬT XÂY DỰNG ĐỢT 2 NĂM HỌC 2017 - 2018 (HỆ CHÍNH QUY)

Ngày đăng: 7/4/2017 2:36:56 PM | Xem: 427

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGÀNH KỸ THUẬT XÂY DỰNG ĐỢT 1 NĂM HỌC 2017 - 2018 (HỆ THƯỜNG XUYÊN)

Ngày đăng: 7/4/2017 2:35:39 PM | Xem: 333

GIÁO SƯ ARUN KUMAR SRIVASTAVA BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ “LỊCH SỬ VÀ VĂN HÓA ẤN ĐỘ”

Ngày đăng: 3/25/2015 8:57:11 AM | Xem: 944